மனித உடம்பின் 99 இரகசியங்கள் ! — 9

nails

9. நமது கைகளில் நடுவிரலில் நகம்

வேகமாகவும், கட்டை விரலில் நகம்

மெதுவாகவும் வளர்கின்றன. நம்முடைய உடல்

பாரத்தால் கை விரல் நகத்தைவிட

கால்விரல் நகம் மெதுவாக வளர்கிறது…