மனித உடம்பின் 99 இரகசியங்கள் !— 7

blood cells

7. நம் இரத்தத்தில் சிவப்பணுக்களின்
ஆயுட்காலம் 127 நாட்கள் தான் அதன்
பிறகு அது மடிந்து விடும்.
புது சிவப்பணுக்கள்
உருவாகும். இரத்தத்தில்
வெள்ளை அணுக்களின்
ஆயுட்காலம் 120 நாட்கள்…