மனித உடம்பின் 99 இரகசியங்கள் ! – 25

skin

25. மனித உடலில் மிகப்பெரிய

உறுப்பு தோல்…