மனித உடம்பின் 99 இரகசியங்கள் ! – 24

men-and-womens-brains

24.பெண்களைவிட

ஆண்களுக்கு மூளை மிகப்பெரியது.

பெண்களை விட சுமார் 4000 உயிரணுக்கள்

ஆண்கள் மூளையில் இருக்கிறது…