மனித உடம்பின் 99 இரகசியங்கள் ! — 18

hair-clip-art

8. நம் தலைமுடி 1 லட்சத்திலிருந்து

இரண்டு லட்சம் வரை உள் ளன. அவை 1

மாதத்திற்குள் 1-1/4 செ.மீ.

வளர்கின்றன…