மனித உடம்பின் 99 இரகசியங்கள் ! – 17

Blood_vessels

17. நம் உடலின் மொத்த எடையில் 12 சதவீதம்

பங்கு ரத்தம் உள்ளது…