மனித உடம்பின் 99 இரகசியங்கள் ! – 14

human brain

14. மனித மூளை 80 முதல் 85 சதவீதம்

தண்ணீரைக் கொண்டதாகும்…