நானும் உன் தாயே!

amma

கருவுற்று தாயானவருக்கெல்லாம் வாழத்து வந்து குவிகிறது!

கருவுருமுன்னமே உனக்காக தாயானவள் – நான் !

வாழ்த்தெல்லாம் வேண்டாமெனக்கு

வாய்த்திறந்து பேசிடடா!