தமிழே! அழகே!

readingmomtamilhome

தமிழின் வாழ்வே! தமிழர் வாழ்வாக!
அழகெல்லாம் தமிழாக! தமிழே என்றும் அழகாக!

-செம்பருத்தி