அமிழ்தெங்கே!

தமிழ்

விரிக்கலயம் குமிழ்கலசம் என தேடி திரிகின்றோம்!
அமிழ்தெங்கே , அமிழ்தெங்கே  என்று!

அறியா திசைகளிலும், புரியா மொழிகளிலும் நிதம் தேடித்திரிகின்றோம்!

அமிழ்தெங்கே , அமிழ்தெங்கே  என்று!
தமிழ் என்ற அழகொன்று போதாதோ, அமிழ்துக்கும் அமிழ்தமாக!