மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் தீ

hills

மேற்கு தொடர்ச்சி மலை யில் 67கீ.மீ தொனலவுக்கு தீ பிடித்து எரிகிறது