மனித உடம்பின் 99 இரகசியங்கள் !

human bones

1. நன்கு வளர்ந்த ஒரு மனிதனின் உடலில்
மொத்தம் 206 எலும்புகள் உள்ளன. ஆனால்
அவன்
குழந்தையாக இருக்கும்
போது அவனுடைய
உடலில் 300 எலும்புகள் இருக்கும் அவன்
வளர வளர அவற்றில் 94 எலும்புகள் மற்ற
எலும்புகளுடன் இணைந்து விடுகிறது…

தொடரும்………………