மனித உடம்பின் 99 இரகசியங்கள் ! — 3

hands and legs

3. நமக்கு இரண்டு கால்கள்,
இரண்டு கண்கள்,
இரண்டு காதுகள், இரண்டு கைகள்
இவைகள் ஒரே அளவாக
இருப்பதில்லை காரணம்கருவில்
சிசு வளரும் போது அதன் உறுப்புகள்
ஒரே சீராக வளர்வதில்லை. இந்த மிகச் சிறிய
வத்தியாசம் தான் நம்மை அழகுபடுத்திக் காட்டுகிறது.
நம் இடது கால் செருப்பை விட வலதுகாலின்
செருப்பு வேகமாக தேய்வது கூட இந்த
சிறு வித்தியாசத்தால் தான்…