மனித உடம்பின் 99 இரகசியங்கள் ! — 22

suvasam

22. நாம் படுத்திருக்கும் போது 1 நிமிடத்திற்கு 9

லிட்டர் மூச்சுக் காற்றும் உட்கார்ந்திருக்கும்

போது 18 லிட்டர் மூச்சுக்காற்றும் நடக்கும்

போது 1 நிமிடத்திற்கு 27 லிட்டர் மூச்சுக்காற்றும்

தேவைப்படுகிறது…