மனித உடம்பின் 99 இரகசியங்கள் ! — 13

Jaw-Bone

13. மனித உடலில் மிகவும் கடினமான பாகம்

தாடை எலும்பு…