மனித உடம்பின் 99 இரகசியங்கள் ! — 11

hand

11. நம்முடைய உடல்தோலின் பருமன் மிகக்

குறைந்தபட்சம் ½ மில்லி மீட்டர்

கண்ணிமைகளிலும், அதிகபட்சமாகப்பருமன் 4

முதல் 6 மில்லி மீட்டராக உள்ளங்கைகளிலும்,

அடிப் பாதங்களிலும் அமைந்திருக்கிறது…