மனித உடம்பின் 99 இரகசியங்கள் ! — 10

sleep

10. நாம் இரவில் தூங்கும்போது அசையாமல்

தூங்குவதில்லை, சுமார் 40 முறை அந்தப்பக்கம்,

இந்தப்பக்கமாகப் புரண்டு படுக்கிறோம்…