என்னுள் நீ …

you-are-my-one-and-only-3

ரசிக்குமிடத்தில் பலர்
நேசிக்குமிடத்தில் சிலர்- என்னுள்
வசிக்குமிடத்தில் நீ மட்டும்
என் முரட்டு பாரதியே !